Close

Prečo hasiči neposudzujú drobné stavby?

Často vidíme diskusie o tom, či hasiči posudzujú drobné stavby a či je potrebné robiť projekt požiarnej bezpečnosti stavieb. Poďme nájsť odpovede na tieto otázky spoločne.

Úradník porušením zákona, žiada dodržiavanie zákona.

Napriek všetkému, čo napíšem ďalej Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Bratislave je práve zapojené do stavebného konania “moju” stavbu o niečo väčšiu ako kurín 46 m2 a žiada doplniť projekt o to, že nemám požiadavky na požiarnu odolnosť stien. Áno čítate dobre, posudzujú jednoduchú stavbu a žiadajú v projekte doplniť, že nič nepožadujem, inak zastavia stavebné konanie priemyselného parku. 

Štátny požiarny dozor sa nevykonáva na jednoduchých stavbách a drobných stavbách.

Zákon o Požiarnej ochrane stanovuje, že pre drobné a jednoduché stavby sa projektová dokumentácia neschvaľuje a dokonca sa nevykonáva ani kolaudácia týchto drobných a jednoduchých stavieb štátnym požiarnym dozorom. 

Legislatíva:

V zmysle Zákona č. 314/2001 o požiarnej ochrane a konkrétne § 25 odseku (4) sa štátny požiarny dozor podľa odseku 1 písm. b) nevykonáva na jednoduchých stavbách a drobných stavbách.

Čo je súčasťou štátneho požiarneho dozoru okrem iného definuje § 25 odseku (1) písmena b) ktorý hovorí: Štátny požiarny dozor je posudzovanie projektovej dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posudzovanie stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie v rozsahu konaní, ktoré upravuje stavebný zákon (teda kolaudačné konanie).


Je potrebné robiť projekt požiarnej bezpečnosti na uvedené drobné a jednoduché stavby?

Že hasiči neposudzujú uvedené projekty jednoduchých a drobných stavieb nijak nemení povinnosť stavebníka vykonávať posúdenie požiarnej bezpečnosti takýchto stavieb. Keby sa nevykonalo posúdenie takýchto stavieb, mohla by vyť vážne ohrozená bezpečnosť a zdravie osôb pri požiari. § 25 odsekom (4) a tým, že štát nevykonáva kontrolu (nevykonáva štátny požiarny rozor) na drobných stavbách, nijak nemení povinnosť fyzickej alebo právnickej osoby zabezpečiť by sa pri uskutočňovaní stavby a pri jej užívaní, ako aj pri zmene v užívaní stavby riešili a dodržiavali požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavby;Čo sú jednoduché stavby:

Jednoduché stavby sú v zmysle stavebného zákona :

a) bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,

b) stavby na individuálnu rekreáciu,

c) prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m,

d) oporné múry,

e) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m,

f) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2.

(2) Stavby uvedené v odseku 1 písm. c) a e) sa považujú za jednoduché stavby iba vtedy, ak z hľadiska požiarnej bezpečnosti je pre ich užívanie počet osôb určený podľa technickej normy, najviac však 30 osôb.


Ing. Martin Hromada

Som absolvent SPŠ Stavebnej v Žiline a Školy požiarnej ochrany v Považskom Chlmci a následne TU Košice Fa BERG a projektovaním požiarnej bezpečnosti stavieb sa zaoberám od roku 1997. Za toto obdobie som posúdil požiarnu bezpečnosť takmer 1000 budov. Medzi nimi obchodné domy Tesco alebo Lidl, BAUMAX, OBI, Decodom a mnoho iných stavieb. 

 

Mobil: +421 905 525 028

E-mail: ing.hromada@gmail.com

—————————————————

Zanechajte kontakt, ozvem sa čo najskôr:

[wpforms id=”75″ title=”false” description=”false”]

Čo je jednoduchá stavba a čo nie?

Takže v časti článku hore sme si povedali, že hasiči nekontrolujú jednoduché a drobné stavby, a teraz sa pozrieme podrobne na to, čo sú to jednoduché a drobné stavby a čo nie sú.

Zákon 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v § 139b a nasledujúcich konkrétnych odstavcoch určuje “Pojmy stavebného poriadku

Kompletná legislatíva:

Chcete si sami prečítať kompletné znenia dotknutých častí? Nájdete ich v nasledovnej časti.

ŠTÁTNY POŽIARNY DOZOR podľa zákona š. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane

§ 25 Vykonávanie štátneho požiarneho dozoru

(1)

Štátny požiarny dozor sa vykonáva

a)

protipožiarnou kontrolou dodržiavania povinností právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, okrem rodinných domov a bytových domov, ktoré majú najviac osem nadzemných podlaží,

b)

posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a posudzovaním stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie v rozsahu konaní, ktoré upravuje stavebný zákon,

c)

vykonávaním kontrol stavieb v priebehu ich uskutočňovania z hľadiska dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie,

d)

zisťovaním príčin vzniku požiarov,

e)

kontrolou obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,

f)

kontrolou pripravenosti a akcieschopnosti hasičských jednotiek a ich materiálno -technického vybavenia u právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa a v obciach,

g)

ukladaním opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolou plnenia týchto opatrení,

h)

dohľadom nad určenými výrobkami uvádzanými na trh podľa osobitných predpisov.6)

(2)

Orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor je oprávnený vstupovať do objektov a zariadení právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa na účely vykonania protipožiarnej kontroly alebo zisťovania príčin vzniku požiarov v sprievode poverenej osoby a požadovať potrebnú súčinnosť od vedúcich a ostatných zamestnancov právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. Pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru môže byť vyhotovovaný obrazový záznam o skutočnostiach, ktoré súvisia s nedostatkami zistenými protipožiarnou kontrolou, alebo o skutočnostiach súvisiacich so zisťovaním príčin vzniku požiaru, vrátane vyhotovovania kópií dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi. Orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor je povinný pred začiatkom protipožiarnej kontroly preukázať sa poverením na jej vykonanie.

(3)

O vykonanej protipožiarnej kontrole podľa odseku 1 písm. a), d), f) až h) vyhotoví orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor zápisnicu, v ktorej uvedie označenie kontrolovaného subjektu, miesto a čas vykonania kontroly, kto kontrolu vykonal, preukázané kontrolné zistenia vrátane zistených nedostatkov. V zápisnici sa uvedú uložené opatrenia a lehoty na odstránenie zistených nedostatkov, dátum prerokovania zápisnice, vyjadrenie a podpis štatutárneho zástupcu právnickej osoby alebo zodpovedného zástupcu fyzickej osoby – podnikateľa. Prílohou zápisnice je obrazový záznam podľa odseku 2 druhej vety.

(4)

Štátny požiarny dozor podľa odseku 1 písm. b) a c) sa nevykonáva na jednoduchých stavbách a drobných stavbách.4)

(5)

Podrobnosti o vykonávaní štátneho požiarneho dozoru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 14 Zákona o požiarnej ochrane Povinnosti fyzických osôb

§ 14 Povinnosti fyzických osôb
(1)
Fyzická osoba je povinná
a)
zabezpečiť, aby sa pri uskutočňovaní stavby a pri jej užívaní, ako aj pri zmene v užívaní stavby riešili a dodržiavali požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavby; požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavby pri uskutočňovaní stavby, užívaní stavby a zmene v užívaní stavby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

§ 4 Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak,

k)

zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb; požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri projektovaní stavieb, uskutočňovaní stavieb, užívaní stavieb a zmene v užívaní stavieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

ŠTÁTNY POŽIARNY DOZOR podľa zákona š. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane

§ 81c

Stavebný úrad môže od kolaudácie upustiť, ak ide o

a) drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, po ktorých ohlásení stavebný úrad určil, že podliehajú stavebnému povoleniu,

b) 

jednoduché stavby a ich zmeny s výnimkou stavieb na bývanie, stavieb na individuálnu rekreáciu, garáží a stavieb s prevádzkovým alebo výrobným zariadením.


Stavebné povolenie

§ 54

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

§ 55

(1)

Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

Odznačiť(2)

Ohlásenie stavebnému úradu postačí

a)

pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,

b)

pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;

c)

pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;

d)

pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,

e)

pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,

f)

pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m,

g)

pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby,

h)

pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.