Close

Požiarna bezpečnosť stavieb | požiarnobezpečnostné riešenie stavby

Požiarna bezpečnosť stavieb je súčasťou projektovej dokumentácie stavby. 

Požiarna bezpečnosť stavieb
Požiarno bezpečnostné riešenie stavby
Pri každej stavbe treba už v projektovej fáze uvažovať nad požiarnou bezpečnosťou stavby. Súčasťou projektu stavby musí byť aj požiarno bezpečnostné riešenie stavby. Aby stavba bola počas celej živostnosti bezpečná pre pobyt osôb, ich evakuáciu, protipožiarny zásah a podobne.
Ing. Martin Hromada

Som absolvent SPŠ Stavebnej v Žiline a Školy požiarnej ochrany v Považskom Chlmci a následne TU Košice Fa BERG a projektovaním požiarnej bezpečnosti stavieb sa zaoberám od roku 1997. Za toto obdobie som posúdil požiarnu bezpečnosť takmer 1000 budov. Medzi nimi obchodné domy Tesco alebo Lidl, BAUMAX, OBI, Decodom a mnoho iných stavieb. 

 

Mobil: +421 905 525 028

E-mail: ing.hromada@gmail.com

—————————————————

Zanechajte kontakt, ozvem sa čo najskôr:

[wpforms id=”75″ title=”false” description=”false”]

Prečo hasiči neposudzujú drobné stavby?

Kedy a  prečo hasiči neposudzujú požiarno bezpečnostné riešenie drobných a jednoduchých stavieb? A čo sú to drobné a jednoduché stavby?

Čítaj viac...
Požiarna bezpečnosť stavieb pri zmene užívania stavieb

Stavba bola projektovaná na konkrétny účel použitia. Pri zmene sa menia požiadavky na požiarnubezpečnosť stavby a preto je potrebné opätovne posúdiť objekt pomocou požiarnobezečnostného riešenia, aby sa aj po zmene garantovala bezpečnosť objektu, stavby.

Čítaj viac...

Požiarna bezpečnosť stavieb - Legislatíva

Stavebný zákon číslo 50/1976 Zb. Podklady územného rozhodnutia

Stavebný zákon číslo 50/1976 Zb. Podklady územného rozhodnutia

§ 37

(1)

Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady podľa § 3 a ostatné existujúce podklady podľa § 7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä skutočnosti získané vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisťovaní.

(2)

Stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom.

Všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb
§ 48
(5)
Nosné konštrukcie musia trvale a bezpečne odolávať zaťaženiu vyvolanému stavbou, užívaním stavby a vonkajšími vplyvmi a toto zaťaženie prenášať do základov stavby. Nosné konštrukcie musia trvale a bezpečne odolávať aj požiarnemu zaťaženiu.

§ 50
(3)
Počet schodíšť v stavbách musí zodpovedať ich prevádzkovým podmienkam a požiadavkám požiarnej ochrany.

§ 53
Technologické vybavenie stavieb musí umožňovať technologický proces, pre ktorý je určené, a zároveň spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, požiarnej ochrany, ochrany zdravia ľudí a ochrany životného prostredia.

Povolenie terénnych úprav a prác
§ 71
(1)
Povolenie stavebného úradu vyžadujú, pokiaľ na to nie sú prislušné podľa osobitných predpisov iné orgány,

(3)
Povolenie sa nevyžaduje pri označeniach budov štátnych orgánov, pri návestiach v záujme verejnej bezpečnosti a poriadku, pri uličných, požiarnych, dopravných, vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení geodetických bodov a poštových schránok.

§ 82
(1)
Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel, a ak je to potrebné, určia sa podmienky užívania stavby.
(4)
V podmienkach užívania stavby stavebný úrad podľa druhu a účelu stavby uloží najmä vyznačenie drobných odchýlok do overenej dokumentácie stavby, ktoré stavebný úrad vzal na vedomie, a ďalšie povinnosti na zabezpečenie verejných záujmov, na ochranu práv a oprávnených záujmov účastníkov, na zabezpečenie záujmov starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí, požiarnu bezpečnosť a zabezpečenie prístupu osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.