Close

Kontrola hasiacich prístrojov

oprava a servis

Kontrola hasiacich prístrojov

  Kontrolu hasiacich prístrojov vykonávame osobou s osobitným oprávnením na kontrolu hasiacich prístrojov v zmysle § 11c zákona SNR č. 314/ 2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v pravidelných intervaloch v rozsahu 12 až 24 mesiacov v závislosti od druhu hasiaceho prístroja, pokynov výrobcu alebo technika požiarnej ochrany a na základe prostredia v ktorom je hasiaci prístroj inštalovaný. Vykonávame kontrolu, opravu a plnenie všetkých typov a druhov hasiacich prístrojov – prenosných, pojazdných, pod stálym tlakom, s tlakovou patrónou, vodné, penové, na oleje a tuky, práškové, práškové na kovy, s čistou hasiacou látkou, CO2.

Získaj nezáväznú výhodnú cenovú ponuku

na kontrolu hasiacich prístrojov

[wpforms id=”3470″ title=”false” description=”false”]

Podmienky pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov

Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov

§ 2

1) Hasiace prístroje sa podľa spôsobu transportu členia na prenosné hasiace prístroje a pojazdné hasiace prístroje.

(2) Prenosné hasiace prístroje sa podľa druhu hasiacej látky členia na

a) vodné,

b) penové,

c) práškové,

d) CO2,

e) halónové.

(3) Pojazdné hasiace prístroje sa podľa druhu hasiacej látky členia na

a) vodné,

b) vodné s prísadami,

c) penové,

d) práškové,

e) CO2.

(4) Pojazdné hasiace prístroje sa podľa konštrukcie podvozku, na ktorom je inštalovaná tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja, členia na

a) pojazdné hasiace prístroje na ručnom vozíku,

b) pojazdné hasiace prístroje na prípojnom vozidle.


§ 3

(1) Prenosný hasiaci prístroj je prístroj s celkovou hmotnosťou najviac 20 kg pozostávajúci z tlakovej nádoby obsahujúcej hasiacu látku, ktorá je po ručnom otvorení ovládacej armatúry pôsobením tlakovej energie akumulovanej vo výtlačnom plyne umiestnenom priamo v tlakovej nádobe alebo v samostatnej tlakovej patróne vytláčaná na miesto požiaru na jeho uhasenie.

Konštrukcia prístroja musí umožňovať opakované dopĺňanie tlakovej nádoby hasiacou látkou a dopĺňanie výtlačného plynu do tlakovej nádoby alebo do samostatnej tlakovej patróny.

(2) Pojazdný hasiaci prístroj na ručnom vozíku je prístroj s celkovou hmotnosťou viac ako 20 kg pozostávajúca z ručného vozíka s inštalovanou tlakovou nádobou obsahujúcou hasiacu látku, ktorá je po ručnom otvorení ovládacej armatúry pôsobením tlakovej energie akumulovanej vo výtlačnom plyne umiestnenom priamo v tlakovej nádobe alebo v samostatnej

tlakovej patróne vytláčaná na miesto požiaru na jeho uhasenie. Konštrukcia prístroja musí umožňovať opakované dopĺňanie tlakovej nádoby hasiacou látkou a dopĺňanie výtlačného plynu do tlakovej nádoby alebo do samostatnej tlakovej patróny.

(3) Pojazdný hasiaci prístroj na prípojnom vozidle je prístroj s celkovou hmotnosťou viac ako 20 kg pozostávajúci z prípojného vozidla s inštalovanou tlakovou nádobou obsahujúcou hasiacu látku, ktorá je po ručnom otvorení ovládacej armatúry pôsobením tlakovej energie akumulovanej vo výtlačnom plyne umiestnenom priamo v tlakovej nádobe alebo v samostatnej tlakovej patróne vytláčaná na miesto požiaru na jeho uhasenie. Konštrukcia prístroja musí umožňovať opakované dopĺňanie tlakovej nádoby hasiacou látkou a dopĺňanie výtlačného plynu do tlakovej nádoby alebo do samostatnej tlakovej patróny.

(4) Prenosný hasiaci prístroj a pojazdný hasiaci prístroj musia byť funkčné bez pretočenia do prevrátenej polohy.

Konkrétne podmienky prevádzkovania § 18

(1) Prenosný hasiaci prístroj a pojazdný hasiaci prístroj možno prevádzkovať len spôsobom uvedeným v technickej dokumentácii vyhotovenej výrobcom hasiaceho prístroja (ďalej len „technická dokumentácia“), v návode na obsluhu a v popisnom označení.

(2) Inštalovaný prenosný hasiaci prístroj, ktorý bol použitý alebo na ktorom bol zistený nedostatok znižujúci jeho akcieschopnosť, prevádzkovateľ bezodkladne vymení za akcieschopný prenosný hasiaci prístroj s porovnateľnou hasiacou účinnosťou; na bezodkladnú výmenu inštalovaného pojazdného hasiaceho prístroja, ktorý bol použitý alebo na ktorom bol zistený nedostatok znižujúci jeho akcieschopnosť, sa toto ustanovenie vzťahuje rovnako.

(3) Za akcieschopný sa považuje

a) prenosný hasiaci prístroj, ktorý spĺňa súčasne tieto podmienky:

1. bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov,

2. má inštalované všetky súčasti podľa technickej dokumentácie,

3. má vlastnosti stanovené technickou dokumentáciou, právnym predpisom alebo slovenskou technickou normou, na ktorej základe bol uvedený na trh,

4. označenie tlakovej nádoby hasiaceho prístroja je v súlade s technickou dokumentáciou výrobcu tlakovej nádoby, s právnym predpisom alebo so slovenskou technickou normou,

5. označenie tlakovej patróny na výtlačný plyn je v súlade s technickou dokumentáciou výrobcu tlakovej patróny, s právnym predpisom alebo so slovenskou technickou normou,

6. popisné označenie hasiaceho prístroja je v súlade s technickou dokumentáciou, s právnym predpisom alebo so slovenskou technickou normou,

7. tlaková nádoba sa podrobila tlakovej skúške v lehote podľa osobitného predpisu,

8. od výroby hasiaceho prístroja neuplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov, alebo od jeho poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v § 21 ods. 1 písm. a),

b) pojazdný hasiaci prístroj na ručnom vozíku, ktorý spĺňa súčasne tieto podmienky:

1. ako celok s ručným vozíkom spĺňa podmienky uvedené v písmene a) v bodoch 1 až 7,

2. od výroby hasiaceho prístroja CO2 neuplynula lehota dlhšia ako 12 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov, alebo od jeho poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v § 21 ods. 1 písm. b),

3. od výroby hasiaceho prístroja okrem hasiaceho prístroja CO2 neuplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov, alebo od jeho poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v § 21 ods. 1 písm. b),

4. ručný vozík má všetky súčasti v súlade s technickou dokumentáciou vyhotovenou výrobcom ručného vozíka alebo výrobcom pojazdného hasiaceho prístroja a je schopný jazdy,

5. má vykonanú kontrolu ručného vozíka podľa dokumentácie vyhotovenej výrobcom ručného vozíka alebo výrobcom pojazdného hasiaceho prístroja,

c) pojazdný hasiaci prístroj na prípojnom vozidle, ktorý spĺňa súčasne tieto podmienky:

1. ako celok s prípojným vozidlom bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov,

2. prípojné vozidlo má schválenú technickú spôsobilosť a má vykonanú kontrolu technického stavu,

3. spĺňa podmienky uvedené v písmene a) v bodoch 2 až 7,

4. od výroby hasiaceho prístroja CO2 neuplynula lehota dlhšia ako 12 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov, alebo od vykonania jeho poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v § 21 ods. 1 písm. b),

5. od výroby hasiaceho prístroja okrem hasiaceho prístroja CO2 neuplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov, alebo od jeho poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v § 21 ods. 1 písm. b),

6. prípojné vozidlo má všetky súčasti podľa technickej dokumentácie vyhotovenej výrobcom prípojného vozidla a je schopné jazdy.

(4) Inštalovaním prenosného hasiaceho prístroja sa rozumie jeho umiestnenie na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja.

(5) Inštalovaním pojazdného hasiaceho prístroja sa rozumie jeho umiestnenie na stanovišti pojazdného hasiaceho prístroja.

(6) Stanovište prenosného hasiaceho prístroja je miesto na prenosný hasiaci prístroj a stanovište pojazdného hasiaceho prístroja je miesto na pojazdný hasiaci prístroj, ktoré sú označené značkou požiarnej ochrany pre hasiaci prístroj podľa osobitného predpisu.

(7) Stanovište prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja sa zriaďuje na miestach ustanovených slovenskou technickou normou.  (STN 92 0202-1).

(8) Stanovište prenosného hasiaceho prístroja a stanovište pojazdného hasiaceho prístroja musia byť viditeľné a trvale prístupné.

(9) Požiadavky na príjazdovú cestu k stanovišťu pojazdného hasiaceho prístroja sú uvedené v prílohe č. 3.

(10) Ak prístupová cesta k stanovišťu prenosného hasiaceho prístroja alebo príjazdová cesta k stanovišťu pojazdného hasiaceho prístroja nie sú dobre viditeľné, musia byť označené kombináciou značiek požiarnej ochrany pre hasiaci prístroj a určenia smeru podľa osobitného predpisu.

(11) Prenosný hasiaci prístroj sa na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja umiestňuje spravidla na zvislej stavebnej konštrukcii alebo na podlahe. Rukoväť prenosného hasiaceho prístroja môže byť vo výške najviac 1,5 m nad podlahou.

(12) Prenosný hasiaci prístroj na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja a pojazdný hasiaci prístroj na stanovišti pojazdného hasiaceho prístroja musia byť chránené pred priamymi účinkami slnečného žiarenia a nepriaznivými účinkami prostredia.

§ 19

 (1) Prenosný hasiaci prístroj alebo pojazdný hasiaci prístroj možno kontrolovať, plniť a opravovať iba technologickým postupom a technickým zariadením určenými jeho výrobcom.

(2) Obsah opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja je uvedený v prílohe č. 4.

(3) Vlastnosti prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja podľa § 18 ods. 3 písm. a) bodu 3, ktorých splnením sa prenosný hasiaci prístroj alebo pojazdný hasiaci prístroj aj po vykonaní kontroly, opravy a plnenia alebo po vykonaní tlakovej skúšky tlakovej nádoby alebo skúšky po oprave tlakovej nádoby považuje za akcieschopný, sú uvedené v prílohe č. 5.

(4) O vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a o jej výsledku vydá fyzická osoba, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie opráv a plnenia hasiacich prístrojov potvrdenie a na vonkajšej strane tlakovej nádoby umiestni štítok o oprave a plnení prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja. Umiestnený štítok nesmie znižovať viditeľnosť údajov o tlakovej nádobe prístroja, o samostatnej tlakovej patróne na výtlačný plyn a viditeľnosť údajov na popisnom označení prístroja.

(5) Od vykonania opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja začína plynúť nová lehota na jeho kontrolu; to neplatí, ak predmetom opravy prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja bola len manipulácia so súčasťami a štítkami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6.

(6) Potvrdenie o vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja je uvedené v prílohe č. 7.

(7) Štítok o vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja

je uvedený v prílohe č. 8.

§ 21 Zabezpečenie kontroly

 (1) Kontrola

a) prenosného hasiaceho prístroja sa vykonáva na inštalovanom prenosnom hasiacom prístroji najmenej raz za 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov a v technickej dokumentácii vzhľadom na vplyv prostredia nebola určená kratšia lehota,

b) pojazdného hasiaceho prístroja sa vykonáva na inštalovanom pojazdnom hasiacom prístroji

1. najmenej raz za 12 mesiacov, ak ide o hasiaci prístroj CO2, ktorý bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov a v technickej dokumentácii vzhľadom na vplyv prostredia nebola určená kratšia lehota, alebo

2. najmenej raz za 24 mesiacov, ak ide o hasiaci prístroj okrem hasiaceho prístroja CO2, ktorý bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov a v technickej dokumentácii vzhľadom na vplyv prostredia nebola určená kratšia lehota.

(2) O vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a o jej výsledku vydá fyzická osoba, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontrol hasiacich prístrojov potvrdenie a na vonkajšej strane tlakovej nádoby umiestni štítok o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja. Umiestnený štítok nesmie znižovať viditeľnosť údajov o tlakovej nádobe hasiaceho prístroja, samostatnej tlakovej patróne na výtlačný plyn a viditeľnosť údajov popisného označenia hasiaceho prístroja.

(3) Obsah kontroly prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja je uvedený v prílohe č. 9.

(4) Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja je uvedené v prílohe č.10.

(5) Štítok o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja je uvedený v prílohe č. 11.

OBSAH KONTROLY PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA A POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA

1. Kontrola prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod trvalým tlakom výtlačného plynu umiestneného priamo v tlakovej nádobe prenosného hasiaceho prístroja zahŕňa:

1.1 optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
1.2 kontrolu kompletnosti,
1.3 meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom hasiaceho prístroja,
1.4 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
1.5 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
1.6 kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,
1.7 kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,
1.8 umiestnenie plomby,
1.9 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

2. Kontrola prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou, ktorá nie je pod trvalým tlakom výtlačného plynu a výtlačný plyn je umiestnený v samostatnej tlakovej patróne, zahŕňa:

2.1 optické posúdenie vonkajšieho a vnútorného povrchu tlakovej nádoby,
2.2 kontrolu kompletnosti,
2.3 posúdenie kvality hasiacej látky,
2.4 kontrolu neporušenosti a hmotnosti tlakovej patróny,
2.5 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
2.6 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
2.7 kontrolu bezpečnostného zariadenia brániaceho nežiaducemu spusteniu,
2.8 kontrolu bezpečnostného zariadenia proti pretlaku,
2.9 kontrolu spúšťacieho mechanizmu,
2.10 kontrolu ovládacej armatúry,
2.11 kontrolu čistoty filtra,
2.12 kontrolu neporušenosti a priechodnosti stúpacej rúrky,
2.13 kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,
2.14 kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,
2.15 umiestnenie plomby,
2.16 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

3. Kontrola prenosného hasiaceho prístroja, ktorý je uvedený v § 2 ods. 2 písm. d), zahŕňa:

3.1 optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,

3.2 kontrolu kompletnosti,

3.3 kontrolu hmotnosti prístroja,

3.4 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,

3.5 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,

3.6 kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,

3.7 kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,

3.8 umiestnenie plomby,

3.9 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

4. Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod trvalým tlakom výtlačného plynu umiestneného priamo v tlakovej nádobe pojazdného hasiaceho prístroja zahŕňa:

4.1 optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,

4.2 kontrolu kompletnosti,

4.3 meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom,

4.4 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,

4.5 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,

4.6 kontrolu kompletnosti ručného vozíka,

4.7 kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania kontroly technického stavu vozidla na stanici technickej kontroly,

4.8 umiestnenie plomby,

4.9 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

4. Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod trvalým tlakom výtlačného plynu umiestneného priamo v tlakovej nádobe pojazdného hasiaceho prístroja zahŕňa:

4.1 optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,

4.2 kontrolu kompletnosti,

4.3 meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom,

4.4 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,

4.5 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,

4.6 kontrolu kompletnosti ručného vozíka,

4.7 kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania kontroly technického stavu vozidla na stanici technickej kontroly,

4.8 umiestnenie plomby,

4.9 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

5. Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou, ktorá nie je pod trvalým tlakom výtlačného plynu a výtlačný plyn je umiestnený v samostatnej tlakovej patróne, zahŕňa:

5.1 optické posúdenie vonkajšieho a vnútorného povrchu tlakovej nádoby,

5.2 kontrolu kompletnosti,

5.3 posúdenie kvality hasiacej látky,

5.4 kontrolu neporušenosti a hmotnosti tlakovej patróny,

5.5 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,

5.6 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,

5.7 kontrolu bezpečnostného zariadenia brániaceho nežiaducemu spusteniu,

5.8 kontrolu bezpečnostného zariadenia proti pretlaku,

5.9 kontrolu spúšťacieho mechanizmu,

5.10 kontrolu ovládacej armatúry,

5.11 kontrolu čistoty filtra,

5.12 kontrolu neporušenosti a priechodnosti stúpacej rúrky,

5.13 kontrolu kompletnosti ručného vozíka,

5.14 kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania kontroly technického stavu vozidla na stanici technickej kontroly,

5.15 umiestnenie plomby,

5.16 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

5. Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou, ktorá nie je pod trvalým tlakom výtlačného plynu a výtlačný plyn je umiestnený v samostatnej tlakovej patróne, zahŕňa:

5.1 optické posúdenie vonkajšieho a vnútorného povrchu tlakovej nádoby,

5.2 kontrolu kompletnosti,

5.3 posúdenie kvality hasiacej látky,

5.4 kontrolu neporušenosti a hmotnosti tlakovej patróny,

5.5 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,

5.6 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,

5.7 kontrolu bezpečnostného zariadenia brániaceho nežiaducemu spusteniu,

5.8 kontrolu bezpečnostného zariadenia proti pretlaku,

5.9 kontrolu spúšťacieho mechanizmu,

5.10 kontrolu ovládacej armatúry,

5.11 kontrolu čistoty filtra,

5.12 kontrolu neporušenosti a priechodnosti stúpacej rúrky,

5.13 kontrolu kompletnosti ručného vozíka,

5.14 kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania kontroly technického stavu vozidla na stanici technickej kontroly,

5.15 umiestnenie plomby,

5.16 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

6. Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja, ktorý je uvedený v § 2 ods. 3 písm. e), zahŕňa:

6.1 optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,

6.2 kontrolu kompletnosti,

6.3 kontrolu hmotnosti prístroja,

6.4 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,

6.5 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,

6.6 kontrolu kompletnosti ručného vozíka,

6.7 kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania kontroly technického stavu vozidla na stanici technickej kontroly,

6.8 umiestnenie plomby,

6.9 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.