Close

Požiarna ochrana

Ochrana pred požiarom
Požiarna ochrana

Požiarna ochrana alebo ochrana pred požiarom, je neodmysliteľnou súčasťou prevencie pred pokutami, ale hlavne poškodením zdravia ľudí požiarom. 

Požiarna ochrana - povinnosti

  • zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky
  • určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov
  • vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
  • zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb
  • obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru vhodné druhy požiarnych zariadení, hasiace látky, hasičskú techniku, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou
  • označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty
  • vykonať najmenej raz za 12 mesiacov cvičný požiarny poplach
  • zriadiť a vybaviť potrebný počet ohlasovní požiarov
Kompletné povinnosti právnických osôb...
Ing. Martin Hromada

FFHasič, a bezpečnostný technik. Problematike ochrany pred požiarom a bezpečnosti práce sa venujem od roku 1997. Za tie roky som pomohol tisícke ľudom a firmám. Rád pomôžem aj vám. 

Mobil: +421 905 525 028 

E-mail: ing.hromada@gmail.com

Hasiace prístroje

Kontrola | Plnenie | Servis | Predaj
Naše služby

Naše služby již roky využívají nejrůznější firmy.
Nadpis vaší služby
Popisek služby, kterou chcete propagovat. Buďte struční, protože lidé nečtou, ale skenují text.
Nadpis vaší služby
Popisek služby, kterou chcete propagovat. Buďte struční, protože lidé nečtou, ale skenují text.
Nadpis vaší služby
Popisek služby, kterou chcete propagovat. Buďte struční, protože lidé nečtou, ale skenují text.