Close

Akcieschopný prenosný hasiaci prístroj

Za akcieschopný sa považuje

a) prenosný hasiaci prístroj, ktorý spĺňa súčasne tieto podmienky:

1. bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov,12)

2. má inštalované všetky súčasti podľa technickej dokumentácie,

3. má vlastnosti stanovené technickou dokumentáciou, právnym predpisom alebo slovenskou technickou normou, na ktorej základe bol uvedený na trh,

4. označenie tlakovej nádoby hasiaceho prístroja je v súlade s technickou dokumentáciou výrobcu tlakovej nádoby, s právnym predpisom alebo so slovenskou technickou normou,

5. označenie tlakovej patróny na výtlačný plyn je v súlade s technickou dokumentáciou výrobcu tlakovej patróny, s právnym predpisom alebo so slovenskou technickou normou,

6. popisné označenie hasiaceho prístroja je v súlade s technickou dokumentáciou, s právnym predpisom alebo so slovenskou technickou normou,

7. tlaková nádoba sa podrobila tlakovej skúške v lehote podľa osobitného predpisu,13)

8. od výroby hasiaceho prístroja neuplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov,12) alebo od jeho poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v § 21 ods. 1 písm. a),