Close

Bezpečnosť práce

Vyriešime kompletne vašu bezpečnosť práce

Kontaktujte nás teraz...

Dokumentácia BOZP

Bezpečnosť práce začína dobrou dokumentáciou

Kontaktujte nás teraz....

Bezpečnosť práce | BOZP

Bezpečnosť práce je základný pilier pri podnikaní a zamestnávaní zamestnancov.  Povinnosť zaistiť bezpečnosť práce podnikateľovi prikazujú medzinárodné dohovory, Ústava SR, Zákonník práce, Zákon o bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci a mnoho iných zákonov a nariadení.

Bezpečnosť práce - povinnosti zamestnávateľa:

Zamestnávateľ je okrem iného povinný pred prijatím a opakovane zabezpečiť aj:

  • bezpečnostnotechnickú službu pomocou bezpečnostného technika
  • určovať bezpečné pracovné postupy
  • posúdiť rizika a následne navrhnúť opatrenia na zníženie rizika
  • oboznamovať zamestnancov s pracovnými postupmi a rizikom (školenie)
  • prideľovať osobné ochranné prostriedky (OOPP)
  • poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv
  • vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari
  • viesť vlastný zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám a matkám alebo mladistvým zamestnancom
  • menovať zástupcov zamestnancov
  • a iné povinnosti uložené Zákonom 124/2006 Z.z. a iných…
Ing. Martin Hromada

Hasič, a bezpečnostný technik. Problematike ochrany pred požiarom a bezpečnosti práce sa venujem od roku 1997. Za tie roky som pomohol tisícke ľudom a firmám. Rád pomôžem aj vám. 

Mobil: +421 905 525 028 

E-mail: ing.hromada@gmail.com